Danh mục: Nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây chè dây Ampebopsis cantoniensis planch của PTS Phùng Thị Vinh